Juridische begrippenlijstHieronder vindt u een aantal (juridische) begrippen nader toegelicht.

Belanghebbende
Degene die door het achterwege blijven van vervolging is getroffen in een belang dat hem persoonlijk aangaat. Het moet om een eigen belang gaan dat objectief bepaalbaar is. Het belang kan zowel materieel als immaterieel zijn. Bij immaterieel belang kunt u bijvoorbeeld denken aan uw belang bij vaststelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid of bij sanctionering.

BEM-clausule
(Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen) Bij schadevergoeding aan een minderjarige dient er toestemming te komen van de Kantonrechter om een minnelijke regeling voor hem of haar aan te gaan. Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan dient hij of zij het verzoekschrift aan de Kantonrechter mede te ondertekenen.
Aan de machtiging van de Kantonrechter is vaak de voorwaarde verbonden, dat de vrijkomende gelden worden belegd overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Dit betekent dat er ten behoeve van het kind een spaarrekening geopend moet worden met een zogenaamde BEM-clausule. 
De BEM-clausule houdt in dat gedurende de minderjarigheid de hoofdsom wordt geblokkeerd en alleen de rente opgenomen kan worden. Slechts met toestemming van de Kantonrechter kan gedurende die periode de hoofdsom ten behoeve van de minderjarige aangetast worden.

Niet ontvankelijk
Het Hof is wel bevoegd om van het klaagschrift kennis te nemen, maar kan toch geen inhoudelijk oordeel vellen, bijvoorbeeld omdat de naam van de belanghebbende niet is vermeld in het klaagschrift.

Noemenswaardig letsel
Letsel dat niet na enkele weken geheel hersteld is, en gedurende deze korte hersteltijd geen ondraaglijke pijn of ernstig ongemak veroorzaakt.

Ongegrond
Zonder feitelijke of juridische basis. Bijvoorbeeld als er onvoldoende bewijs is om verder te vervolgen.

Overmacht
Onvoorziene situatie, die niet aan het slachtoffer, de aansprakelijke partij of een andere betrokken partij kan worden toegerekend, bijvoorbeeld een blikseminslag. Persoonlijke omstandigheden zoals ziekte leveren vaak geen overmacht op.