Om- en bijscholing voor mensen met een arbeidshandicap


• Regelingen
Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO), Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA)

• Van belang voor

Arbeidsgehandicapten die een ander vak willen leren om weer aan de slag te komen.

• Doel

Een andere, betaalde baan.

• Bijzonderheden

U kunt zelf bij uw uitkeringsinstantie vragen om een training of omscholing, in het kader een re-integratietraject. U kunt ook zelf zo'n re-integratietraject uitstippelen, met een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO).
Bent u door een ongeval of ziekte arbeidsgehandicapt geraakt of dreigt u arbeidsongeschikt te worden, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden voor om- en bijscholing in de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA).
Soms is een opleiding de beste weg terug naar betaald werk. Vooral als u door uw arbeidshandicap uw eigen werk niet meer kunt doen. In dat geval kan Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) die opleiding voor u betalen. De wettelijke mogelijkheden daarvoor zijn ruim. Het kan gaan om een eenvoudige cursus van een paar weken, maar ook om een dagopleiding van een jaar of langer.
U kunt voor die om- en bijscholing naar een gewoon, regulier opleidingsinstituut gaan. Denk bijvoorbeeld aan instellingen voor volwassenenonderwijs of instituten voor bedrijfsscholing. Er bestaan ook specifieke beroepsopleidingen voor gehandicapten, bij het REA College Nederland.

Via de werkgever

Uw werkgever kan scholingskosten om u in dienst te houden of om u in dienst te nemen betalen uit de premiekorting voor de WAO. Blijft u in dienst bij uw huidige werkgever, dan bedraagt de premiekorting eenmalig € 2.042. Komt u in dienst bij een nieuwe werkgever, dan bedraagt de premiekorting drie jaar lang € 2.042.

Via UWV

Is de opleiding bedoeld om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zonder dat zich al een nieuwe werkgever heeft aangediend, dan betaalt UWV de kosten. In dat geval is het aan UWV om te beoordelen of een opleiding zinnig is, en dus de investering waard, zowel in tijd als in geld. Soms heeft u enige overtuigingskracht nodig om UWV (of het re-integratiebedrijf dat werkt in opdracht van UWV) daarvan te doordringen. De kosten voor de scholing worden in dat geval betaald via de Wet (re)integratie arbeidsgehandicapten.

U kunt gebruik maken van de faciliteiten van de Wet REA, als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:

- U bent nog geen 104 weken ziek, dus uw werkgever betaalt uw loon nog (geheel of gedeeltelijk), maar het is duidelijk dat u door uw arbeidshandicap niet kunt terugkeren in uw huidige functie. Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt of dat zo is.
- U krijgt een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid of u bent minder dan vijf jaar geleden weer volledig goedgekeurd.
- U hebt een indicatie voor een plaats in de WSW, maar u werkt daar niet, bijvoorbeeld omdat er wachtlijsten zijn of omdat er geen geschikte functie voorhanden is. Ook als u minder dan vijf jaar geleden nog in de WSW werkte maar nu niet meer, dan kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de Wet REA.
- U kunt ook arbeidsgehandicapt zijn in de zin van de Wet REA, als u een bijstandsuitkering krijgt (WWB), een uitkering wegens werkloosheid (WW), een uitkering krachtens de nabestaandenwet of zelfs helemaal geen uitkering. In dat geval is een medische en een arbeidsdeskundige beoordeling nodig om vast te stellen of u arbeidsgehandicapt bent.
- U hoeft niet passief af te wachten tot de uitkeringsinstantie besluit om u een re-integratietraject met mogelijkheden voor om- en bijscholing aan te bieden. U kunt hier zelf om vragen. Ook kunt u zelf uw re-integratietraject bepalen, via de zogenoemde Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). Eerst vraagt u aan de arbeidsdeskundige bij UWV of u voor zo'n IRO overeenkomst in aanmerking komt. Als dat het geval is, zoekt u zelf een re-integratiebedrijf uit en maakt u samen met hen een re-integratieplan. Daar staat in wat er moet gebeuren om u weer aan het werk te krijgen, zoals omscholing, begeleiding, training, bemiddeling of het realiseren van aanpassingen en werkvoorzieningen. Het re-integratiebedrijf voegt hier een offerte aan toe, waar in staat wat de uitvoering van het plan gaat kosten. Dit alles dient u in bij UWV. Die beslist of het plan kan worden uitgevoerd. Als dat zo is sluit UWV een overeenkomst met het re-integratiebedrijf voor de uitvoering van het plan.

Via de gemeente

Voor mensen met een uitkering via de Wet Werk en Bijstand (WWB), de IOAW of de IOAZ, is de gemeente verantwoordelijk. Ook voor om- en bijscholing. In de praktijk kunt u zich melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in uw woonplaats.

Via de sociale werkvoorziening

Ook werknemers in de Sociale Werkvoorziening kunnen om- en bijgeschoold worden. Om- of bijscholing is ook mogelijk als onderdeel van Begeleid Werken.

Meer informatie bij

Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)
• UWV Bouwnijverheid, Cadans, Gak, GUO en USZO.
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
• Centrum bij u in de buurt; zie ook de website www.werk.nl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Adres: Afdeling publieksservice,
telefoon 0800-9051
Rea College Nederland
• Adres: Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht
Telefoon 0900 - 040 0079