Studie met een handicap


• Regelingen
Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA), Wet Studiefinanciering
• Van belang voor
Universitaire studenten en hbo studenten met een handicap.
• Doel
Deelnemen aan het hoger onderwijs.
Bijzonderheden
• Als je door je handicap of ziekte langer over je studie doet, heb je recht op extra studiefinanciering. • Naast studiefinanciering kun je ook een Wajong uitkering aanvragen. • Hulpmiddelen en aangepast vervoer kunnen vergoed worden via de uitvoeringsinstelling UWV.
Heb je het talent om te studeren aan een universiteit of hogeschool, dan hoeft een handicap of chronische ziekte zo'n studie niet in de weg te staan. Er zijn de afgelopen jaren allerlei mogelijkheden en voorzieningen in het leven geroepen voor studenten met functiebeperkingen. Je mag bijvoorbeeld langer over je studie doen, hulpmiddelen en vervoer kunnen vergoed worden, je kunt aangepaste tentamens afleggen en je kunt een Wajong uitkering aanvragen naast je studiefinanciering.

Vrijwel elke universiteit en hogeschool beschikt tegenwoordig over een speciale decaan voor studenten met een handicap of chronische ziekte. Die decaan weet wat de opleiding te bieden heeft, hij kan voor je bemiddelen bij docenten en vakgroepen en hij weet de weg in de wetten en regelingen die het studeren met een handicap of ziekte mogelijk maken. Hij is de eerst aangewezen functionaris om mee te gaan praten als je met een handicap of ziekte aan een hogere opleiding wilt beginnen of als je tijdens je studie ziek wordt of gehandicapt raakt.

Aangepast studieprogramma
Je wilt natuurlijk zo 'gewoon' mogelijk studeren, deelnemen aan de dezelfde colleges, werkgroepen, practica en stages als alle anderen. Vaak kan dat, maar soms is een aangepast lesprogramma nodig. De opleiding kan je daarbij helpen. Je kunt bijvoorbeeld een vervangende individuele opdracht krijgen voor een practicum dat je vanwege je handicap of ziekte niet kunt volgen.

Aangepaste tentamens
Volgens de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) moet in het Onderwijs- en examen reglement (OER) van elke universiteit of hogeschool staan hoe studenten met een handicap 'redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld om tentamens af te leggen'. Kun je niet aan de gewone tentamens deelnemen, dan is de onderwijsinstelling dus verplicht om een alternatief te bieden.

Hulpmiddelen en vervoer
Hulpmiddelen die je nodig hebt om te studeren kunnen vergoed worden via de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA), door de uitvoeringsinstelling UWV. Denk bijvoorbeeld aan een speciale computerapparatuur. Hetzelfde geldt voor vervoer in het kader van je studie.

Zorg en hulp

Persoonlijke verzorging en begeleiding op je studieplek kunnen geregeld worden via een organisatie voor thuiszorg of je regelt het zelf met een persoonsgebonden budget.

Toegankelijkheid

De instelling voor hoger onderwijs moet er voor zorgen dat je aan alle onderwijsactiviteiten kunt deelnemen. Daar heb je recht op, krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Er rust dus een zware plicht op de onderwijsinstelling om de onderwijsruimtes toegankelijk te maken.

Langer studeren

Het kan zijn dat je noodgedwongen langer over je studie doet. In dat geval komt je studiefinanciering niet in gevaar. Je moet dat regelen met de Informatie Beheer Groep (IBG), die de Wet studiefinanciering uitvoert.
• Haal je door je handicap of ziekte in het eerste jaar niet de verplichte studiepunten, dan kan de rentedragende lening toch in een beurs worden omgezet.
• Heb je door je handicap of ziekte meer tijd nodig voor je studie, dan kun je een jaar extra studiefinanciering krijgen. Daarnaast kun je bij de onderwijsinstelling zelf een aanvraag indienen voor (financiλle) afstudeersteun.
• Raak je tijdens je studie voor 80-100% arbeidsongeschikt, dan kan de prestatielening in zijn geheel worden omgezet in een gift.
• Ook als je door je handicap of ziekte niet kunt afstuderen, kan de prestatielening worden omgezet in een gift.
• Kun je door je handicap of ziekte je huidige studie niet afronden, maar een andere studie wel, dan kun je voor die nieuwe studie weer opnieuw studiefinanciering krijgen.

Wajong en studiefinanciering

Heb je een handicap en wil je gaan studeren, dan kun je je Wajong uitkering laten doorlopen naast studiefinanciering. Het bedrag van je basisbeurs telt voor de Wajong niet als inkomen. Je uitkering wordt dus niet gekort omdat je er een basisbeurs naast ontvangt. Je mag naast je studiefinanciering netto € 10.461,66 per kalenderjaar bijverdienen. Je Wajong uitkering telt voor de studiefinanciering als een gewone bijverdienste, net als uit bijvoorbeeld een bijbaantje. Je kunt dus een Wajong uitkering aanvragen als je al studiefinanciering ontvangt en omgekeerd. Pas als de Wajong uitkering netto hoger uitvalt, wordt het meerdere ingehouden op de basisbeurs.

Geen discriminatie

Discriminatie van mensen met een handicap of een chronische ziekte in het hoger onderwijs is verboden. Dat staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Ook niet als er aanpassingen of voorzieningen nodig zijn om u te kunnen laten studeren. Tenminste, zolang het gaat om 'redelijke aanpassingen'.

Wordt u toch ongelijk behandeld of zelfs de toegang tot een instelling voor hoger onderwijs geweigerd, dien dan een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling. U kunt in het uiterste geval zelfs naar de rechter stappen en een schadevergoeding claimen.

Meer informatie bij Handicap en studie

• Adres: Postbus 222, 3500 AE Utrecht, telefoon (030) 2753300