Vervoer naar school en terug


Regelingen
Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer, Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA)

Van belang voor

Kinderen en jongeren met een handicap en hun ouders.

Doel

Zorgen dat kinderen en jongeren op school kunnen komen.

Bijzonderheden

• Het organiseren van leerlingenvervoer voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is een taak van de gemeente. In de ene gemeente kan het vervoer daardoor anders geregeld zijn dan in de andere.
• Vervoersvoorzieningen voor het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden verstrekt door Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV).
Kinderen en jongeren met een handicap kunnen vaak niet zelf naar hun school of opleidingsinstituut reizen. Soms is de school te ver weg, bijvoorbeeld als het om speciaal onderwijs gaat. Het kind kan ook naar een gewone school in een andere stadswijk gaan, omdat de school om de hoek niet toegankelijk is of omdat de school van uw keuze verderop ligt. Jongeren die naar het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs of het hoger onderwijs gaan, moeten hoe dan ook vaak ver reizen om hun school of opleidingsinstituut te bereiken. In al die gevallen kan de gemeente of de uitvoeringsinstelling UWV voor vervoer zorgen.

Gemeente

Leerlingenvervoer van en naar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente mag zelf bepalen hoe men het leerlingenvervoer wil organiseren. Er gelden wel minimum voorwaarden, bijvoorbeeld rond eigen bijdragen en veiligheidsvoorschriften. Bovendien moet het vervoer 'passend' zijn voor uw kind. Staat de school minder dan 6 kilometer van uw woning, dan hoeft de gemeente geen vervoer voor uw kind te organiseren, behalve als uw kind vanwege de handicap geen gebruik kan maken van openbaar vervoer.
Elke gemeente heeft een verordening waar in staat hoe het leerlingenvervoer ter plekke is geregeld. De gemeente kan het leerlingenvervoer op drie manieren regelen:

Uw kind krijg een abonnement voor het openbaar vervoer. Dit is alleen een passende oplossing als uw kind inderdaad van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Zo nodig worden ook de reiskosten van een begeleider vergoed.

Uw kind kan gebruik maken van georganiseerd vervoer met taxi's of busjes. De meeste gemeenten sluiten een contract met een vervoerbedrijf. In dat contract zijn, als het goed is, ook afspraken gemaakt over de veiligheid in de busjes en taxi's.

Uw kind wordt aan huis of op een opstapplaats opgehaald en naar school gebracht en na afloop weer bij de school opgehaald en aan huis of op de opstapplaats afgeleverd. De reistijd is soms lang. Er staan in de wet geen bepalingen over de lengte van de reistijd. Het begeleiden van de kinderen is in principe de taak van de ouders. Sommige gemeenten geven hier een vergoeding voor.

U krijgt een vergoeding voor het vervoeren van uw kind.

De gemeente kan eigen bijdragen vragen in de vorm van drempelbedragen of inkomensafhankelijke eigen betalingen. De regelingen hiervoor kunnen per gemeente verschillen. Maar de gemeente mag geen eigen bijdrage vragen als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat in de zogenoemde clusters 2 en 3. Dat zijn de speciale scholen voor leerlingen met een visuele of auditieve handicap, voor kinderen met spraak-taal moeilijkheden, voor motorisch gehandicapten, voor meervoudig gehandicapten, voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), voor langdurig zieken of voor kinderen met gedragsstoornissen.
Heeft uw kind een indicatie voor het speciaal onderwijs in één van de bovenstaande categorieën, maar hebt u ervoor gekozen om uw kind naar een reguliere school te laten gaan (met leerling-gebonden financiering), dan hebt u in principe dezelfde rechten op leerlingenvervoer als wanneer uw kind naar het speciaal onderwijs zou gaan. U betaalt in dat geval dus ook geen eigen bijdrage.
Elke gemeentelijke verordening leerlingenvervoer hoort een hardheidsclausule te bevatten. Kan uw kind op geen enkele manier van het openbaar vervoer of het georganiseerde leerlingenvervoer gebruik maken en heeft het toch aangepast vervoer naar school nodig, dan moet de gemeente een aparte regeling treffen. Meestal krijgt u dan een vergoeding voor de vervoerskosten die u zelf maakt om uw kind naar school te brengen.

UWV

Het vervoer van leerlingen en studenten in het beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs is de verantwoordelijkheid van UWV, in het kader van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten. Meestal worden individuele voorzieningen verstrekt, zoals een scootmobiel, een driewielfiets of -brommer, een taxikostenvergoeding of een kilometervergoeding voor ouders die hun kind halen of brengen. Ook een bruikleenauto met kilometervergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie bij Handicap en studie

• Adres: Postbus 222, 3500 AE Utrecht, telefoon (030) 2753300• Adres: Postbus 222, 3500 AE Utrecht, telefoon (030) 2753300