Uitkeringen


De meeste verzekeringen voorzien in uitkeringen welke bedoeld zijn om het loonverlies dat optreedt door de arbeidsongeschiktheid te compenseren. Ook hier zijn er weer verschillen naargelang de aard en de omstandigheden van het ongeval.

Het cumuleren van vergoedingen uit de verschillende hierna genoemde verzekeringssystemen is verboden, indien ze natuurlijk betrekking hebben op dezelfde schade.
Ziekenfonds

Bij de terugbetaling van de geneeskundige zorgen merkten we reeds op dat er verschillen zijn naargelang de regeling die u hebt (zelfstandige, werknemer). Ook bij de uitkeringen zijn er verschillende regelingen. Essentieel is dat men enkel recht heeft op uitkeringen na het doorlopen van een wachttijd. Alle uitkeringen zijn begrensd tot een max. bedrag of plafond.

Tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid spreekt men van een Primaire vergoeding.
Tijdens het tweede en evt. daaropvolgende jaren spreekt men van een Invaliditeitsvergoeding.
Vraag bij uw ziekenfonds informatie inzake uw rechten en plichten.

Regeling loon- of weddetrekkenden
Uw werkgever betaalt uw loon na het ongeval nog uit gedurende :

- 14 dagen, voor arbeiders
- 1 maand, voor bedienden.

Daarna betaalt uw ziekenfonds een bedrag, berekend op uw bruto-inkomen.
Dit is uw inkomen voor aftrek van sociale lasten. Het percentage zegt iets over de verhouding van iemand t.o.v. iemand zonder beperkingen met eenzelfde loon en dezelfde ervaring.

Primaire vergoeding (eerste jaar) :
= 60 % van het gederfde loon voor gerechtigden met personen ten laste of alleenwonende gerechtigden;
= 55 % voor samenwonenden.

Invaliditeit (langer dan ťťn jaar) :
* Met personen ten laste :
= 65 % van het gederfde loon.
* Zonder personen ten laste :
= 45 % voor samenwonenden zonder andere inkomsten;
= 40 % voor de anderen.

Deze laatste bedragen kunnen opgetrokken worden tot 65 % indien hulp van derden nodig is. Dit wil zeggen dat men o.w.v. ziekte niet in staat is zelfstandig zijn dagelijkse activiteiten uit te voeren.
Regeling zelfstandigen :
Zelfstandigen worden pas als arbeidsongeschikt beschouwd als alle beroepsactiviteit onmogelijk is : zij krijgen vanaf de eerste dag van de tweede maand arbeidsongeschiktheid een vastgesteld bedrag dat ook weer afhankelijk is van verschillende factoren.
Tijdens de periode dat uw ziekenfonds uw uitkeringen betaalt, mag u absoluut geen arbeid verrichten op straffe van schorsing en zelfs terugbetaling van de ten onrechte uitgekeerde bedragen. Ook wanneer u zelf denkt (gedeeltelijk) terug aan het werk te kunnen, dient u ALTIJD UW ADVISEREND GENEESHEER te raadplegen en hem om toestemming te vragen.

Op alle hogergenoemde uitkeringen dient nog personenbelasting betaald te worden!

Arbeidsongeval
Deze wet vergoedt de economische schade. Morele schade moet in het gewoon of algemeen recht vergoed worden. Esthetische schade kan vergoed worden indien ze een invloed heeft op het arbeidsvermogen. De vergoeding wordt berekend op het basisloon dat men gedurende de periode van een jaar voor het ongeval verdiende. Ook hier gelden maximum of geplafonneerde bedragen.
Men houdt rekening met het effectieve loonverlies, de leeftijd, herplaatsingsmogelijkheden, concurrentievermogen op de arbeidsmarkt. De arbeidsongeschiktheid kan geheel of gedeeltelijk zijn, tijdelijk of definitief. Om de letsels definitief te verklaren, mag er geen evolutie meer zijn en mag de behandeling niet meer leiden tot belangrijke verbeteringen. Men spreekt van consolidatie.
Vanaf de eerste dag na het ongeval tot de consolidatie is de vergoeding 90 % van het basisloon.

Na de consolidatie :
- bij gehele ongeschiktheid : 100 %
- bij gedeeltelijke ongeschiktheid zal men de vergoeding berekenen overeenkomstig het toegekende ongeschiktheidspercentage.

De vergoeding aan 100 % kan opgetrokken worden tot 150 % bij noodzaak aan hulp van derden. Indien u weer aan het werk wil dient u uw verzekeraar daarvan op de hoogte te stellen. Meestal dient u ook eerst via uw arbeidsgeneesheer te passeren, welke zal nagaan of wedertewerkstelling niet tegenaan gewezen is.
Na de herstelperiode zal uw arbeidsongevallenverzekeraar een regeling tot schadevergoeding voorstellen. Hierin wordt het basisloon, de uitkering, de graad van blijvende ongeschiktheid en de tussenkomsten voor prothesen of orthopedische toestellen vermeld. Deze regeling zal voor akkoordverklaring naar u en uw werkgever gezonden worden. Bij akkoord zal het Fonds voor Arbeidsongevallen de regeling verifiŽren op haar wettelijkheid. Bij betwisting zal de zaak doorverwezen worden naar de Arbeidsrechtbank. Evt. kan de rechtbank een onafhankelijk geneesheer aanduiden voor een medische expertise (onderzoek door experts, specialisten ter zake) om de gevolgen van het ongeval te onderzoeken.
De regeling wordt definitief na wederzijdse bekrachtiging of bij gerechtelijke uitspraak. Na de bekrachtiging of het vonnis volgt er nog een wettelijke herzieningstermijn van drie jaren. Indien na deze periode toch nog verergering van het letsel optreedt, kan nog een bijkomende bijslag toegekend worden.
U kan vragen dat 1/3 van de rente uitbetaald wordt in kapitaal. Dit kan u vragen aan de verzekeraar die uw vraag dient voor te leggen aan de Arbeidsrechtbank.
De grootte van het bedrag maakt het soms wel aantrekkelijk om een kapitalisatie te vragen. Er dient evenwel mee rekening gehouden worden dat dit bedrag in mindering gebracht wordt van het totaal begrote bedrag zodat bij latere kosten de vergoeding ontoereikend kan zijn.
Raadpleeg steeds iemand met kennis van zaken vooraleer een kapitalisatie te vragen!

Ongevallenverzekering!

Indien u een ongevallenverzekering afsloot, bevelen wij u aan, na te gaan of er een uitkering voor blijvende en/of tijdelijke invaliditeit in de polis voorzien werd.
Wat als anderen aansprakelijk waren ?
Verzekering B.A. (burgerlijke aansprakelijkheid)
Naast de voornoemde verzekeringen kan ook een schadeclaim ingediend worden bij de tegenpartij, indien vaststaat dat deze aansprakelijk is.
Het kan gaan om lichamelijke, morele of esthetische schade. De vergoedingen voor materiŽle schade, bv. uw wagen, worden in het hoofdstuk
materiŽle schade toegelicht.

Lichamelijke schade

Deze dient u te bewijzen met medische attesten welke de diagnose, behandeling en werkonbekwaamheid beschrijven. Uw huisarts, of, bij ziekenhuisopname, uw behandelend geneesheer, kan zo'n attest opmaken. Is de tegenpartij verzekerd, dan kan u ook van de tegenpartij formulieren ontvangen met het verzoek een deel zelf en een deel door uw arts in te vullen. De tegenpartij kan eveneens een arts afvaardigen om u te onderzoeken. U kan advies vragen aan uw eigen arts. Als leek kan u wellicht al snel niet meer volgen in de terminologie. Uw eigen huisarts kan dan optreden als uw vertrouwensman die u naar behoren kan verdedigen.
Leg een eventuele regeling eerst voor aan uw arts alvorens ze te ondertekenen. Indien er geen akkoord wordt bereikt over de regeling, zal een medische expertise gevraagd worden.
Men spreekt van een minnelijke schikking indien beide partijen overeenkomen om een geneesheer aan te stellen.

De kosten hiervan worden tussen de partijen verdeeld. U tekent voor akkoord.
Bijstand van uw arts is hier geen overbodige luxe.
Indien geen minnelijke schikking bereikt kan worden, zal de rechter een geneesheer-deskundige aanstellen. Zijn onpartijdig verslag wordt aan het gerecht en de beide partijen voorgelegd. Het is de rechtbank die beslist.
De minnelijke schikking is een vrij snelle procedure daar waar een gerechtsprocedure zeer lang kan duren. In afwachting van een uitspraak dienen natuurlijk uw lopende kosten vergoed te worden. De meeste verzekeraars tekenden een Conventie Versnelde Vergoeding Lichamelijke Letsels.
Dit voorziet in een bijzondere procedure wanneer bij een ongeval gewonden vallen. Binnen een relatief korte periode kunnen voorschotten betaald worden, ook al staat niet vast hoe ernstig de letsels zullen zijn.
Er kan eveneens een eenmalige vergoeding betaalt worden voor loonverlies, evenredig aan het vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid.
In principe komen alle kosten in aanmerking voor terugbetaling door de tegenpartij, zeker voor zover er geen tussenkomst was door ziekte- of arbeidsongevallenverzekering.
U wordt als slachtoffer wel geacht de onkosten in de mate van het mogelijke te beperken. Vraag eventueel raad aan uw arts, kinesitherapeut, ergotherapeut en/of verzekeraar.
Houdt facturen en onkostennota's goed bij. Zendt nooit de originelen op zonder copies te maken.
Hoewel u recht hebt op terugvordering van de kosten, dient u wel het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de onkosten aan te tonen. De ervaring leert dat dit niet altijd evident is.

Morele schade

Een ongeval brengt veel leed met zich mee. Er zijn geen criteria bij wet vastgelegd.
Bij verwondingen met tijdelijke werkonbekwaamheid, omvat morele schade meestal de pijnen die men heeft geleden, de langdurige ziekenhuisopname en de gevoelens van smart die men ondervindt bij het zien lijden van zijn naast bestaande. De vergoeding is afhankelijk van de duur van verpleging, van de intensiteit van pijnen, en van elk ander element dat de rechter in overweging wil nemen. Meestal wordt men vergoed per "geleden" dag en in relatie tot de lichamelijke letsels.
Bij blijvende werkonbekwaamheid gaat het voornamelijk om de blijvende hinder die men tengevolge van het ongeval zal ondervinden. De vergoeding is afhankelijk van het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid.
Bij overlijden worden de nabestaanden vergoed voor het verlies van hun gezins- of familielid. De vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer en of zij al dan niet emotioneel en financieel afhankelijk waren van het slachtoffer.
Indien het slachtoffer heeft geleden vooraleer te overlijden, zal een bijzondere vergoeding berekend worden.

Esthetische schade

Wie door een ongeval gekwetst wordt, blijft er soms levenslang zichtbare sporen aan overhouden. Plastische chirurgie kan niet alle littekens wegwerken of verdoezelen. Littekens die zichtbaar blijven na de genezing omschrijft men als esthetische schade.
Tal van factoren spelen mee in de begroting van de vergoeding :
leeftijd, beroep, geslacht, plaats van de littekens, uitzicht van de littekens,...
Foto's kunnen hier zťťr nuttig zijn.
Het medisch verslag zal hier uiteraard een goede aanvulling zijn.

Is het juist dat zwakke weggebruikers altijd vergoed worden?

Sinds 1 juli 1995 is in ons land een meer voordelige regeling van kracht voor alle weggebruikers die zelf geen bestuurder van een motorrijtuig zijn maar lichamelijke schade lijden door een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is. Die schadelijders moeten nu inderdaad a.h.w. automatisch worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig, en dit zonder dat een fout moet bewezen worden in hoofde van eigenaar of bestuurder van dat motorrijtuig. Enkel wanneer de schadelijders zelf ouder zijn dan 14 jaar en zich schuldig hebben gemaakt aan een zgn. onverschoonbare fout valt deze automatische vergoeding weg.

Met welke kosten dient bv. rekening gehouden te worden?

ziekenwagenvervoer, medische behandeling, evt. ziekenhuisopname;
reis- of verblijfskosten van familie;
prothesen, revalidatie, herscholing;
aanpassing woning, wagen, arbeidspost;
huishoudelijke hulp;
loonverlies, juridische en psychologische hulp, correspondentiekosten,...