Voorzieningen voor personen met een handicapBij blijvende letsels voorziet de overheid in verschillende sociale en financiële voordelen.
Naast de graad van invaliditeit kan de grootte van het inkomen en uw leeftijd een bijkomende rol spelen in het al dan niet recht hebben op een voordeel.
Alle aanvraagformulieren en informatie kunnen bekomen worden op het gemeentehuis en bij vrijwel alle sociale diensten.
Nationale voorzieningen

Belastingvoordelen


* Vóór de leeftijd van 65 jaar :
--vermindering van personenbelasting;
--vermindering van onroerende voorheffing

* Geen leeftijdsbeperking :
--vrijstelling inschrijvingstaks voor wagens en verkeersbelasting;
--vermindering en teruggave BTW bij aankoop wagen.

Sociale voordelen

--sociaal telefoon- en gastarief;
--verminderingskaart openbaar vervoer.

Verhoogde kinderbijslag

Zowel kinderen met een blijvende beperking als kinderen van ouders met een blijvende beperking kunnen van een bijkomende kinderbijslag genieten. In het laatste geval gelden echter ook inkomensvoorwaarden. Voor informatie kan u terecht bij uw werkgever. Deze zal de nodige aanvraagformulieren verzenden aan uw kinderbijslagfonds.

Tegemoetkoming personen met een handicap

Vanaf 21 jaar tot 65 jaar kunnen personen die wegens een handicap niet meer in staat zijn méér dan één derde te verdienen van wat een valide persoon, door uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt zou verdienen, recht hebben op een Inkomensvervangende Tegemoetkoming.
Diezelfde personen kunnen eveneens een aanvraag doen voor een Integratietegemoetkoming indien ze aantonen dat hun handicap een vermindering van zelfredzaamheid veroorzaakt en bijkomende kosten geeft indien ze willen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Voor personen ouder dan 65 jaar bestaat een soortgelijke integratietegemoetkoming die dan "Tegemoetkoming aan Bejaarden" noemt. De voorwaarden naar toelatingscriteria, aanvraagprocedure e.d., kan u bij elk gemeentehuis of sociale dienst verkrijgen.

Parkeerkaart

Deze kaart geeft personen met een handicap recht op onbeperkt parkeren op plaatsen waar de duur beperkt is. De kaart geeft niet altijd recht op gratis parkeren : dit hangt immers af van van de gemeentelijke toelating.

Vlaams Gewest

Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap is een instelling die zich richt tot ALLE personen met een beperking, voor zover aangetoond wordt dat deze beperking een belemmering vormt in het maatschappelijk functioneren.
De handicap kan lichamelijk, mentaal, psychisch of zintuiglijk zijn.
Naast een aantal verblijfsvoorwaarden dient vermeld dat er een leeftijdsgrens is van 65 jaar. Na die leeftijd kan men enkel bij deze instelling terecht indien er ook voor die leeftijd gebruik van werd gemaakt.
Naast tussenkomsten in allerlei hulpmiddelen en aanpassingen, kan de instelling ook tussenkomen in wedertewerkstelling, herscholing, aanpassingen van de arbeidsplaats, rendementssubsidies voor de werkgever, opname in instellingen, enz.
Er is geen tussenkomst of een verminderde tussenkomst indien men op basis van een andere wetgeving (ziekenfonds, arbeidsongevallenverzekering, BA) aanspraak kan maken op bijstand tot sociale integratie, in verband met dezelfde handicap of om dezelfde nood te lenigen.
Voor alle inlichtingen kan u terecht in de provinciale afdelingen of bij de Ombudsdienst van het Vlaams Fonds.

Provinciaal

Alle Vlaamse provincies voorzien in een aantal voordelen gaande van woningaanpassingspremies, tussenkomsten in bepaalde hulpmiddelen, verzorgingstoelagen tot subsidiëren van initiatieven voor personen met een handicap. U dient contact te nemen met het provinciebestuur van uw woonplaats.
Gemeentelijk

De gemeentebesturen organiseren vaak gehandicaptenvervoer en/of voorzien in premies voor thuisblijvende personen met een handicap.
De voorwaarden en bedragen verschillen per gemeente.