De Wet verbetering poortwachter


Aanpassing regels bij ziekteverzuim

Met ingang van 1 januari 2004 zijn de regels aangepast op de nieuwe situatie waarin de werkgever verplicht is ook gedurende het tweede ziektejaar het loon door te betalen. Gedurende dat tweede jaar geldt echter niet meer de minimumloon garantie, de werkgever kan volstaan met 70% van het loon door te betalen. De werknemer kan, indien deze 70% minder is dan het minimumloon voor de werknemer, een beroep doen op de toeslagenwet.

Het verlengen van de loon doorbetalingsplicht heeft ook gevolgen voor het Poortwachter traject, de toetreding tot de WAO wordt met deze verlenging namelijk een jaar uitgesteld. Dit geldt echter alleen voor de ziektegevallen die op 1 januari 2004 of later zijn aangevangen voor ziektegevallen met een aanvangsdatum voor 1 januari 2004 gelden nog de oude regels.

Traject voor ziektegevallen
De Wet verbetering poortwachter schrijft onder andere voor op welk moment welke partij aan bepaalde verplichtingen moet hebben voldaan. In het onderstaande schema wordt dit weergegeven.

Moment                     Wie                                     Verplichting

1e ziektedag            werknemer                     melding aan werkgever
tijdige melding         werkgever                      melding aan ARBO dienst
6e week                  arbodienst                      advies over de mogelijkheid tot herstel en re-integratie
8e week                  werkgever en werknemer  plan van aanpak maken voor herstel en re-integratie en
                                                                  aanstellen casemanager
13e week                 werkgever                      melding ziekte aan het Uitvoeringsinstituut
                                                                  werknemersverzekeringen (UWV) en aanleggen van een
                                                                  RE-INTEGRATIE DOSSIER
Regelmatig               werkgever werknemer      ARBO dienst evaluatie over voortgang van het re-integratie
                                                                  proces minimaal 1 maal per 6 weken
20e maand               werkgever en werknemer  opstellen RE-INTEGRATIE VERSLAG 20e maand ARBO dienst
                                                                  opstellen medisch deel van re-integratieverslag
91e week *              werkgever en werknemer   aanvraag WIA-uitkering bij het UWV en indienen en
                                                                   re-integratieverslag overleggen
104e week **           UWV                              start WIA afhankelijk van beoordeling UWV


* = werkgever en werknemer kunnen vanaf het begin van de ziekte een second opinie aanvragen bij UWV
** = werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk verzoeken om de wachttijd voor de WAO met maximaal een jaar te verlengen. De werkgever betaalt dan het loon door tijdens de verlengde wachttijd.