Eenmalige herbeoordeling


Wanneer u wordt herbeoordeeld is afhankelijk van uw leeftijd: als u bent geboren op of na 1 juli 1956 wordt u beoordeeld tussen 1 oktober 2004 en 31 maart 2006; als u bent geboren tussen 1 juli 1954 en 1 juli 1956, dan wordt u beoordeeld tussen 1 januari 2006 en 31 maart 2007. U ontvangt een brief waarin u wordt opgeroepen voor een gesprek met de verzekeringsarts.

Zolang u niet bent herbeoordeeld en uw situatie gelijk blijft, verandert er niets aan uw uitkering. Na de eenmalige herbeoordeling krijgt u voortaan niet meer elke vijf jaar een herbeoordeling. De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt vanaf deze datum voor onbepaalde tijd toegekend tot maximaal uw 65ste levensjaar.

Dit betekent niet dat u nooit meer een herbeoordeling krijgt. Een herbeoordeling kan namelijk nog wel plaatsvinden als de verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige dit nodig vinden. Ook kunt u een herbeoordeling krijgen als u er zelf om vraagt, bijvoorbeeld omdat uw gezondheidssituatie is veranderd. Zo'n herbeoordeling wordt een professionele herbeoordeling genoemd.