Re-integratieverslag


Poortwachter: Re-integratieverslag

Werkgever en werknemer stellen samen het re-integratieverslag op. De informatie uit het re-integratiedossier vormt de basis voor het verslag. Het verslag en de aanvraag voor de WAO-uitkering wordt door de werknemer aan UWV overhandigd.
Aan de hand van het verslag beoordeelt UWV aan het einde van het eerste of tweede ziektejaar of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan om te voorkomen dat de werknemer in de WAO terecht komt.

In het re-integratieverslag moet in ieder geval zijn opgenomen:
naw-gegevens werknemer inclusief sofinummer,
werkgever en arbodienst;
omschrijving aard van het bedrijf;
beschrijving functie werknemer;
beschrijving bekwaamheden, opleidingsniveau werknemer;
verloop van het ziekteverzuim, datum 1e ziektedag;
re-integratieactiviteiten werkgever;
re-integratieactiviteiten werknemer;
het plan van aanpak en de bijstellingen daarop; de meest recente evaluatie van het plan van aanpak;
een actueel oordeel over de kwaliteit van de relatie tussen werkgever en werknemer, door werkgever en arbodienst;
een actueel oordeel van de arbodienst over de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer met betrekking tot het werk;
een actueel oordeel van de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever;
een oordeel van de werknemer over de inhoud van alle boven genoemde punten;
medische gegevens, deze zijn niet ter inzage voor de werkgever.