Uitzonderingssituaties op Wet poortwachter


Het plan van aanpak is niet nodig als vrijwel meteen duidelijk is dat voor de terugkeer naar werk niets kan worden gedaan.

Gaat het om een tijdelijk contract dat afloopt in de ziekteperiode? Dan stellen werknemer en werkgever bij einde dienstverband samen een re-integratieverslag op. UWV beoordeelt dan of werkgever en werknemer genoeg hebben gedaan om een uitkering te voorkomen. Is dat niet zo, dan kan UWV een sanctie opleggen: ziekengeld verhalen op de werkgever of een lagere uitkering voort de werknemer. Ook bekijkt UWV of de werknemer recht heeft op een ziektewetuitkering.

Eerste ziektedag vr 1 januari 2004?

Dan gelden de oude regelingen en heeft de werkgever n jaar loon doorbetaald.

Geschillenregeling op cao-niveau

Hebben werkgever en werknemer een verschillende aanpak voor ogen? Er is voorzien in een geschillenregeling in de cao's, zo dicht mogelijk bij de werkplek. Ook UWV kan een deskundigenoordeel geven.

Niet genoeg gedaan voor re-integratie?

UWV bekijkt na twee jaar het re-integratieverslag (de 'poortwachtertoets') en kan werkgever en werknemer sancties opleggen. Bij onvoldoende inspanning moet de werkgever maximaal een jaar extra loon doorbetalen n blijven werken aan re-integratie. Werkt de werknemer zonder goede reden onvoldoende mee, en vindt de arbodienst of bedrijfsarts dat ook? Dan kan de werkgever in het uiterste geval het loon inhouden of de werknemer aan het einde van het tweede ziektejaar ontslaan. Hiervoor is wel altijd eerst toestemming van UWV en CWI nodig.

Loondoorbetaling bij aangevraagd uitstel

Hebben werknemer en werkgever uitstel van de keuring aangevraagd en gekregen, dan betaalt de werkgever voor de duur van dat uitstel 70% van het loon door, tenzij de re-integratie-inspanningen eerder succes hebben.

Andere kosten

De werkgever kan voor de werknemer een re-integratiebedrijf inschakelen. De kosten voor de re-integratie zijn volledig voor rekening voor de werkgever. Dat geldt ook voor therapien en cursussen. Voor werkplekaanpassingen kan de werkgever een vergoeding krijgen van het UWV.