Voor wie geldt de IVA?


U komt in aanmerking voor een IVA-uitkering als u volledig Ún duurzaam arbeidsongeschikt bent. Volledig betekent dat u 80-100% arbeidsongeschikt bent. En duurzaam wil zeggen dat er geen of een geringe kans is op herstel.

Hoogte en duur
De IVA-uitkering is vergelijkbaar met een volledige WAO-uitkering en bedraagt 70% van het laatstverdiende loon (of van het maximum dagloon). Dit is het loon dat u verdiende in het jaar voorafgaand aan de dag dat u zich bij uw werkgever ziek meldde. De IVA-uitkering duurt tot aan uw 65ste verjaardag, tenzij uw gezondheidssituatie verbetert. Als u een geringe kans op herstel heeft, wordt u de eerste vijf jaar jaarlijks herbeoordeeld. Als u niet langer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, stroomt u door naar de regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Volgens afspraken tussen het kabinet en de sociale partners zal de IVA-uitkering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 worden verhoogd tot 75% van het laatstverdiende loon als: Er in 2006 niet meer dan 25.000 volledig Ún duurzaam arbeidsongeschikten zijn bijgekomen, en; Werkgevers niet meer dan 170% van het laatstverdiende loon uitbetalen aan werknemers in de eerste twee jaar dat zij ziek zijn.