Ziekenhuis Opnamen


Wanneer bij een verkeersongeval gewonden vallen, wordt u onvermijdelijk geconfronteerd met de medische wereld. Meestal volgt een behandeling bij een huisarts, een poliklinische opvolging of een opname in een ziekenhuis.

Bij ernstige functionele letsels (bv. bewegings-, spraak,- of geheugenproblemen) volgt nog een (lange) periode van revalidatie, waarin er intensief getraind wordt om de verloren mogelijkheden zo veel als mogelijk te herwinnen.Ook na de ziekenhuisopname kan een arts aangewezen worden om de lichamelijke schade vast te stellen. Na verloop van tijd zal eveneens duidelijk worden of er blijvende letsels zullen zijn. Pas dan kunnen er definitieve uitspraken gedaan worden over de financiŽle afhandeling van het ongeval.

Niet alleen brengt een ongeval lichamelijke letsels met zich mee. Ook morele en psychische letsels, juridische en administratieve problemen kunnen het geheel nog complexer maken.
Aangifte

Het is uitermate belangrijk om tijdig aangifte van medische zorgen te doen bij uw verzekeraar en ziekenfonds. Zij nemen de kosten voor medische behandeling in de regel maar ten laste vanaf de dag van de aangifte.
Niet alleen is het van belang een aangifte te doen met de bedoeling de medische kosten te recupereren, maar ook tot bepaling van de latere vergoedingen voor loonverlies, materiŽle, esthetische (bv. verminkingen in het gelaat, aan de handen) en morele schade.
De omstandigheden waarin het ongeval zich afspeelde, zullen een grote rol spelen in de vergoeding van de gemaakte kosten.

Gebeurde het ongeval in het buitenland ?

Is er (n)iemand aansprakelijk ?

Gebeurde het ongeval tijdens het uitvoeren van een opdracht voor de werkgever of op weg van of naar het werk?

Ziekenfonds

Geef een ongeval steeds aan bij uw ziekenfonds. Vraag wat uw rechten en plichten zijn en welke formaliteiten vervuld moeten worden. Er zijn verschillende regelingen voor werknemers, zelfstandigen, werkzoekenden, WIGW (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) en andere rechthebbenden met voorkeurregeling.
Ook wanneer u denkt dat het ongeval een arbeidsongeval zal zijn, moet u aangifte doen bij uw ziekenfonds. Bij betwisting kan u dan nog op laatstgenoemde terugvallen. Het is immers niet altijd mogelijk om met de voorhanden zijnde gegevens een uitspraak te doen over wie nu het ongeval zal moeten vergoeden.

Ongeval in het buitenland


Bij een ongeval in het buitenland zullen de aldaar gemaakte kosten worden terugbetaald door de sociale zekerheid van de land, voor zover BelgiŽ een verdrag sloot met dat land.
U moet wel beschikken over een formulier E 111. Meestal is in uw ziekteverzekering een bijstandsverlening opgenomen.
Is er geen verdrag gesloten met het land waar u verblijft, dan zal u de rekeningen ter plaatse dienen te vereffenen en de betaalde facturen voor te leggen aan uw ziekenfonds bij thuiskomst.

Voor de reis :

Vraag een kaartje met de telefoonnummers van de bijstandsverlener waarmee het ziekenfonds een overeenkomst sloot. Neem altijd contact op met uw ziekenfonds voor bijkomende informatie.

Tijdens de reis :

Indien u het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens uw verblijf in het buitenland, verwittigt u rechtstreeks de bijstandsverlener.

Na de reis :


Raadpleeg zo snel als kan uw ziekenfonds.

Hospitalisatieverzekering


Deze verzekeringen dekken doorgaans de overblijvende kosten van een ziekenhuisopname, na de tussenkomst van uw ziekenfonds. Soms is het mogelijk dat ook de kosten, gemaakt in de periode voor Ťn na de opname, eveneens vergoed worden. Bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering ontvangt u aangifteformulieren die u ingevuld moet terugzenden bij ziekenhuisopname. De onkostennota's kan u later inbrengen.

Arbeidsongeval


Naast de privť-ongevallen kunnen zich ook ongevallen voordoen in uw beroepsleven. Uw werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten die de kosten zal dekken.
Elk ongeval dat een arbeidsongeval zou kunnen zijn, moet aan de werkgever ter kennis worden gegeven zodat deze aangifte kan doen bij de verzekeraar. Eerder beschreven we reeds het nut van een aangifte bij uw ziekenfonds.

Welke kosten worden gedekt ?

Ziekenfonds


Het geheel van de gezondheidszorgen wordt ingedeeld in grote en kleine risico's.
Grote risico's betreffen o.a. ziekenhuisopname, heelkundige ingrepen, speciale verstrekkingen zoals radiografieŽn, laboratoriumonderzoek, bestralingen, revalidatie, invalidewagens, hulplooptoestellen en opname in rust- en verzorgingsinstellingen. Kleine risico's betreffen o.a. raadplegingen en zorgen van artsen, paramedici, geneesmiddelen, prothesen (brillen, gehoorapparatuur, orthopedische toestellen), kleine specialistische verzorgingen.

Als werknemer bent u verplicht u voor beide risico's te verzekeren.

Als zelfstandige bent u enkel verplicht u te verzekeren tegen grote risico's.

De terugbetaling van de kosten gebeurt volgens bepaalde vooraf vastgestelde tarieven. Ook hier is er weer een onderscheid naargelang het stelsel waarin u verzekerd bent (voorkeurregeling).

Indien uw arts meer vraagt, dan betaalt u het verschil.

Er kan een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van onkosten gebeuren. Het deel dat men zelf dient te betalen noemt men het "persoonlijk aandeel" of "remgeld" of nog : "oplegkosten".
Voor bepaalde prestaties is een goedkeuring van de adviserend geneesheer vereist. Tijdens een ziekenhuisopname zal de ziekenhuisadministratie vanzelfsprekend zelf instaan voor de verschillende aanvragen.

Sociale en fiscale vrijstelling


Wanneer een bepaald totaalbedrag van oplegkosten, per gezin en per jaar, bereikt is, kan een volledige terugbetaling van geneeskundige zorgen bekomen worden. Deze maatregel houdt echter geen rekening met de kosten voor geneesmiddelen.

Sociale vrijstelling :


Zodra het totaal aan op te leggen kosten mťťr dan 371,84 euro., per gezin en per jaar bedraagt, kan men bij zijn ziekenfonds een attest bekomen om voor de rest van dat jaar voor zichzelf en zijn personen ten laste volledige terugbetaling van geneeskundige zorgen te krijgen. Volgende personen komen in aanmerking voor de sociale vrijstelling :
W.I.G.W.'s
personen met een handicap die recht hebben op een tegemoetkoming voor personen met een handicap (+ 65%)
bestaansminimumtrekkers
langdurig (+6 maanden) werkloze gezinshoofden of alleenstaanden
rechthebbenden op het Gewaarborgd Inkomen Bejaarden of de Inkomens Garantie Ouderen.

Fiscale vrijstelling :


De fiscale vrijstelling vertrekt niet vanuit de sociale situatie maar vanuit het belastbaar inkomen. Alle rechthebbenden die niet voor de sociale vrijstelling in aanmerking komen, krijgen van hun ziekenfonds een attest met vermelding van de dat jaar betaalde oplegkosten, geneesmiddelen niet inbegrepen. Zij dienen dit in bij hun personenbelastingsaangifte, waarna de diensten van de belastingen rekening houdend met het inkomen, een vermindering van belastingen zullen toekennen.

Arbeidsongeval


De arbeidsongevallenverzekering neemt alle kosten voor geneeskundige, heelkundige, farmaceutische- en verplegingszorgen, prothesen en orthopedische toestellen volledig en levenslang ten laste volgens ziekenfondstarief. Ook de onkosten van prothesen (kunstarm, -been, gebit) en in speciale gevallen de verplaatsingskosten van de familie naar het slachtoffer of van het slachtoffer zelf worden terugbetaald. U kan dit navragen bij de werkgever van het slachtoffer.

Vakantieverzekering


Ter aanvulling van de verplichte ziekteverzekering kan u uw gezin tijdens een verblijf in het buitenland laten verzekeren voor specifieke risico's.
Er dienen twee soorten vakantieverzekeringen te worden onderscheiden :

De reisbijstand :


deze waarborgt hulpverlening zoals o.a. :
--medisch noodzakelijke repatriŽring van het ganse gezin,
--de reis naar huis en terug indien ťťn van de familieleden in BelgiŽ overleden is,
--het sturen van een vervangchauffeur wanneer de bestuurder overlijdt of ziek wordt.

De vergoeding aan beschadigde zaken :


--bemiddeling en vergoeding bij verlies of diefstal van reisdocumenten, waardepapieren,...
Welke risico's er nog meer gedekt zijn en wat de grootte van de vergoedingen zal zijn, is sterk afhankelijk van de inhoud van de polis (contract met de verzekeraar). De meeste pakketten van reisbijstand bevatten ook een rechtsbijstandsdekking en reisbijstandsverzekering voor de wagen.

Ongevallenverzekering


De sociale zekerheid dekt niet alle kosten en het is dus niet denkbeeldig dat na een ongeval de financiŽle draagkracht van uw gezin sterk aangetast wordt.
De ongevallenverzekeraar komt tussen in die kosten die niet door uw ziekenfonds betaald worden. Hij komt eveneens tussen in de verplaatsingsonkosten die met de behandeling gepaard gaan, de kosten voor de eerste prothese en voor het eerste orthopedisch toestel, de kosten voor het opsporen en redden van de verzekerde, de kosten voor vervoer en repatriŽring van het stoffelijk overschot.
Deze verzekering is residuair t.o.v. het ziekenfonds: de facturen dienen eerst voorgelegd te worden aan het ziekenfonds. De ongevallenverzekering zal de resterende bedragen terugbetalen.
Bij ongevallen met ernstige (blijvende) letsels en langdurige of definitieve arbeidsongeschiktheid, zal men, in afwachting van een volledige afrekening, voorschotten uitkeren. Afhankelijk van de inhoud van uw polis kunnen volgende waarborgen opgenomen zijn :
-kapitaal bij overlijden;
-vergoeding bij blijvende en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
-tussenkomst in geneeskosten.

Hospitalisatieverzekering


De hospitalisatieverzekering is eveneens een aanvullende verzekering op de sociale zekerheid. Zij vergoedt alle oplegkosten ("persoonlijk aandeel") van b.v. de verpleging, medische zorgen voor en na de ziekenhuisopname, ziekenvervoer. Er zijn momenteel heel wat verzekeraars die polissen aanbieden met zťťr uiteenlopende waarborgen. Ga daarom persoonlijk na welke waarborgen voor u gelden.

Let ook op de termijnen waarbinnen u onkosten moet indienen, zoniet riskeert u moeilijkheden wegens laattijdige afgifte.


Geen verzekering!

Indien uw ziekenfonds en arbeidsongevallenverzekering geen ziekenhuiskosten ten laste willen nemen, dreigt u alle facturen aan 100% voorgeschoteld te krijgen. Dit kan gebeuren wanneer u terzake niet 'in orde' bent, bv. uw bijdragen voor sociale zekerheid niet werden betaald, of wanneer uw ongeval niet erkend zou worden als een arbeidsongeval.
Eťn verpleegdag per verkeersslachtoffer kost in Vlaanderen ongeveer 371,84 euro zodat u binnen de kortste keren met bergenhoge schulden zit.

Verwittig tijdig de sociale dienst van het ziekenhuis, zodat nog grotere problemen vermeden kunnen worden. Ook de OCMW's kunnen op uw vraag onderzoeken of zij eventueel de verschuldigde bedragen ten laste kunnen nemen of voorschieten.

Indien uw plaatselijke OCMW beschikt over een eigen "OCMW-ziekenhuis" waar de nodige zorgen kunnen verstrekt worden, kan, om de uitgaven te drukken, voorgesteld worden het slachtoffer over te brengen naar het eigen ziekenhuis. Er mag dan echter geen levensgevaar meer zijn.
Indien uw ziekteverzekering toch in orde is maar de oplegkosten te hoog oplopen, kan u eveneens aan het OCMW vragen de oplegkosten voor te schieten of ten laste te nemen.

De tegenpartij is niet gekend of niet verzekerd !

Indien de tegenpartij niet verzekerd zou zijn of zijn verzekering zou weigeren tussen te komen, dan kan u beroep doen op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

Dit organisme vergoedt u onder bepaalde voorwaarden.