Algemene praktische adviezen


Voor iemand die betrokken is geweest bij een ongeluk is het vaak moeilijk om de gevolgen onder ogen te zien en de juiste beslissingen te nemen. Nog veel lastiger is het als het ongeval heeft plaatsgevonden in het buitenland, waar u als slachtoffer te maken hebt met een andere taal, andere regelingen en een ander rechtssysteem. Ondanks al uw zorgen en verdriet moet u allerlei dingen regelen en instellingen benaderen waar u nog nooit mee te maken hebt gehand. Hieronder wordt uitgelegd hoe u dat kunt aanpakken en waar u daarbij aan moet denken.
Controleer zelf vooraf alle telefoonnummers. Wij kunnen geen garantie geven op de juistheid van de telefoonnummers daar die per land regelmatig wijzigen.
Meld het ongeval onmiddellijk per aangetekende post aan alle betrokken verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld:

VERZEKERING                                                     VERGOEDING VAN

Ongevallenverzekering                                  Medische kosten, inkomstenderving.
Ziektekostenverzekering                                Medische kosten
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering         Juridische en medische kosten, morele schade, wegvallen van inkomen
                                                                 of kostwinner, aantasting van economische toekomst.
Zakelijk rampenfonds                                    Uitkering
Auto-inzittendenverzekering                           Verzekerd kapitaal
Rechtsbijstands-verzekering                           Juridische kosten
Levensverzekering (in geval van overlijden)      Verzekerd kapitaal of uitkering

Leg onmiddellijk een map aan waarin u alle ontvangen brieven bewaart, fotokopieŽn van de brieven en documenten die u zelf verstuurt alsmede alle rekeningen. Bewaar indien mogelijk de originele documenten en stuur alleen fotokopieŽn op. Houd in de gaten binnen welke termijn u uw verklaringen moet indienen of bezwaar moet aantekenen tegen beschikkingen. Als u zich niet aan die termijnen houdt, kan dat tot gevolg hebben dat u al uw rechten verliest. Verstuur alle correspondentie met de verzekeringsmaatschappijen in principe per aangetekende post, zodat u kunt aantonen dat u binnen de gestelde termijn gereageerd hebt. Vergeet niet om in alle correspondentie uw naam, adres en eventueel de datum en het nummer van uw zaak te vermelden. Doe niet op voorhand afstand van eventuele schadevergoedingen, ook niet voor een uitkering wegens "morele schade", want met financiŽle ondersteuning bent u beter opgewassen tegen de gevolgen van het ongeval. Over het algemeen geldt dat u nooit een verklaring van aansprakelijkheid moet tekenen of finale kwijting moet verlenen zonder uw juridisch adviseur of een advocaat te raadplegen.


Europees recht


De 4e Richtlijn Aansprakelijkheid Motorrijtuigen

Op ongevallen buiten uw eigen land is vanaf 20 januari 2003 nieuwe wetgeving van toepassing.

Een Europese richtlijn moet dan in alle lidstaten zijn ingevoerd. Deze wetgeving is bedoeld voor benadeelden die in een ander land dan zij wonen schade lijden door een verkeersongeval, tenzij dit is veroorzaakt door een voertuig uit de eigen lidstaat.

Daaronder valt bijvoorbeeld een ongeval

- van een Duitser met een Fransman in Frankrijk

- van een Duitser met een Fransman in een andere EU- lidstaat (of Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) dan waar zij wonen

- van een Duitser met een Fransman in een land buiten de Europese Unie, maar dat land is wel aangesloten bij de Groene Kaart regeling

Niet: een ongeval van een Duitser met een inwoner van een land dat wel is aangesloten bij de Groene Kaart regeling, maar wat niet een EU-lidstaat is.

Niet: een ongeval tussen een Duitser en een Duitser in welke Eu-lidstaat dan ook.

Een verkeersslachtoffer kan op de volgende manier zijn schade verhalen:

Neem contact op met de schaderegelaar van de verzekeraar van uw tegenpartij die de schade heeft veroorzaakt. De verzekeraar heeft in iedere lidstaat zijn vertegenwoordiger aangewezen waar het slachtoffer zijn vordering in kan dienen: de schaderegelaar. Dit betekent dat het slachtoffer in zijn eigen land en in zijn eigen taal de correspondentie kan voeren. Deze vertegenwoordiger van de verzekeraar moet binnen 3 maanden nadat de vordering is ingediend een inhoudelijk antwoord geven. Dat wil zeggen: - ofwel erkenning van de aansprakelijkheid en een aanbod doen over de hoogte van de vergoeding indien de feitelijke kosten al bekend zijn of wanneer die kosten nog niet bekend zijn wel aansprakelijkheid erkennen maar de hoogte van de vergoeding voor de toekomst laten - ofwel de aansprakelijkheid gemotiveerd afwijzen: dus niet een koude afwijzing. Op het ongeval is altijd het recht van het land waar het ongeval is gebeurd van toepassing. 

Wie de schaderegelaar is kunt u vragen aan het Informatiecentrum in uw eigen land, waar ook de gegevens te verkrijgen zijn van de verzekeraar van de tegenpartij en het nummer van de verzekeringspolis. Zo nodig wordt ook de naam en het adres van de eigenaar, de gebruikelijke bestuurder of de houder van het voertuig meegedeeld. Het adres van het Informatiecentrum is te vinden bij de beschrijving van het betreffende land. 

In iedere lidstaat bestaat ook een schadevergoedingsorgaan, dat binnen twee maanden antwoord geeft op de vordering van het slachtoffer en zo nodig de schade compenseert.
Het slachtoffer kan ook een verzoek tot schadevergoeding bij het schadevergoedingsorgaan indienen wanneer de verzekeraar niet op de hierboven beschreven manier reageert of geen schaderegelaar heeft aangewezen, indien het motorrijtuig niet kan worden geÔdentificeerd of de verzekeraar niet binnen twee maanden bekend is. 

Geen verzoek tot schadevergoeding bij het schadevergoedingsorgaan kan worden ingediend wanneer het slachtoffer al rechtstreeks een vordering heeft ingediend bij de verzekeraar.  Het adres van het Schadevergoedingsorgaan kunt vragen aan het Informatiecentrum.

Wie de schaderegelaar is kunt u vragen aan het Informatiecentrum in uw eigen land, waar ook de gegevens te verkrijgen zijn van de verzekeraar van de tegenpartij en het nummer van de verzekeringspolis. Zo nodig wordt ook de naam en het adres van de eigenaar, de gebruikelijke bestuurder of de houder van het voertuig meegedeeld. Het adres van het Informatiecentrum is te vinden bij de beschrijving van het betreffende land. 

In iedere lidstaat bestaat ook een schadevergoedingsorgaan, dat binnen twee maanden antwoord geeft op de vordering van het slachtoffer en zo nodig de schade compenseert. Het slachtoffer kan ook een verzoek tot schadevergoeding bij het schadevergoedingsorgaan indienen wanneer de verzekeraar niet op de hierboven beschreven manier reageert of geen schaderegelaar heeft aangewezen, indien het motorrijtuig niet kan worden geÔdentificeerd of de verzekeraar niet binnen twee maanden bekend is. 

Of stuur u even een mail naar het Whiplash Informatiecentrum Europa met de gegevens van de aanrijding dus: naam van de verzekeraar van de tegenpartij en in welke land het ongeval heeft plaats gevonden. Wij zullen dan proberen het adres van de Nederlandse vertegenwoordiger voor u te achterhalen.
webmaster@whiplash-info.nl