Instanties Belgie


Het kan gebeuren dat een ongeval veroorzaakt werd door de fout van iemand anders (bv. de aanrijder reed door het rode licht). In dit geval draagt de veroorzaker de verantwoordelijkheid voor het ongeval, en moet hij de geleden schade vergoeden. Het heet dan dat een derde aansprakelijk is.
Het burgerlijk wetboek (art. 1382) bepaalt dat elke daad door de mens gesteld, waardoor schade aan een ander wordt veroorzaakt verplicht deze schade te vergoeden.

Drie belangrijke voorwaarden dienen echter voldaan opdat de veroorzaker ook aansprakelijk zou zijn :

1. er moet een fout zijn van iemand anders;
2. er moet schade zijn;
3. er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de fout en de schade.

Indien één van deze drie elementen niet aanwezig is, zal het onmogelijk zijn om een schadevergoeding te bekomen.

Fout

Het is niet omdat men betrokken is bij een ongeval dat men ook aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade. Eerst moet aangetoond worden of het gedrag inderdaad het ongeval veroorzaakte of verergerde.

Als fout wordt aanzien:

- een inbreuk op de wegcode (bv. geen voorrang geven);
- een verregaande onachtzaamheid (bv. 100 km/u rijden in de bebouwde kom).

Het aantonen van de fout is niet altijd gemakkelijk. Wanneer na het ongeval proces-verbaal werd opgesteld door politie of rijkswacht kan dit een belangrijk voordeel geven in de bewijsvoering. Het proces verbaal zal steeds verzonden worden naar het Parket. Daar zal de Procureur des Konings het voorleggen aan de strafrechter. Deze zal dan oordelen of er een vervolging zal zijn.
Het opmaken van een proces verbaal leidt dan eventueel tot het betalen van een boete, wegens de inbreuk op het verkeersreglement. Daarmee hebt u als slachtoffer uw eigen schade nog niet vergoed.
U dient zich als slachtoffer nog Burgerlijke Partij te stellen voor de strafrechtbank.

Let wel : zonder proces verbaal : geen strafrechtelijke vervolging !
U dient dan zelf in te staan voor de bewijsvoering d.w.z. dat u zelf alle gegevens zal moeten verzamelen om de schuld van de andere aan te tonen (getuigenverklaringen, foto's, expertises op eigen kosten).
Het is dan ook belangrijk om direct na het ongeval te zorgen voor een proces verbaal


Schade

Het nadeel of ongemak dat u als gevolg van een ongeval ondervindt, noemt men schade. Eerder bespraken we reeds de
vergoedingen voor lichamelijke letsels, morele en esthetische schade en bij overlijden. Hier beperken we ons tot materiële schade.

Diegene die verantwoordelijk gesteld wordt, zal de schade moeten vergoeden die onmiskenbaar voortvloeit uit het ongeval. Bovendien is het slachtoffer verplicht om op zijn beurt de kosten te beperken. Let daarom goed op met het maken van kosten : de tegenpartij kan deze betwisten, waardoor u zelf voor de kosten dreigt op de draaien.

De schadelijder heeft recht op volgende vergoedingen :

Totaal verlies van de wagen ("total loss" of "perte total") :
-
vergoeding van de volledige waarde van het voertuig, net voor het ongeval (met alle accessoires), inclusief B.T.W.;
- depannagekosten;
- administratieve kosten;
- vergoeding voor elke dag dat men zijn voertuig moet missen, meestal de periode tussen het ongeval en de dag van de expertise die de wagen "total loss" zal verklaren;
- overbouwkosten;
- accessoires;
- het huren van een vervangvoertuig;
- stallingskosten bij een garagist.

Het voertuig is herstelbaar :
- herstelkosten, B.T.W. inbegrepen, ook als het voertuig niet hersteld zou worden;
- herstelkosten accessoires;
- vergoeding voor elke dag dat men zijn wagen moet missen, startend vanaf de dag van het ongeval tot op de dag dat de expertise gebeurt, vermeerderd met de dagen dat het voertuig in herstelling is, depannagekosten, stallingskosten, huurprijs vervangingswagen,...

Win eerst advies in van uw raadsman of uw rechtsbijstandsverzekeraar: deze kennen niet alleen de wetgeving maar ook de rechtspraak inzake.

Teken nooit een expertiseverslag waaraan uw twijfelt of indien u slecht geïnformeerd bent. Bij discussies over expertises kan u zelf een onafhankelijk voertuigdeskundige contacteren die een tegenexpertise zal maken. Beide experten dienen dan overeen te komen. Is geen akkoord mogelijk, dan dient de rechtbank te beslissen en dient u een advocaat onder de arm te nemen (de kosten hiervan worden in de regel door de rechtsbijstandsverzekering gedragen).

Teken nooit een wrakafstand als er nog een tegenexpertise dient te gebeuren. Het voertuig kan dan immers niet meer onderzocht worden.
Kosten moeten aangetoond worden met een voldane factuur.

Oorzakelijk verband

U kan de schuld en de fout aantonen : dan rest u nog de verbinding tussen beide te leggen. Het volstaat niet altijd dat de tegenpartij een fout maakte opdat zij ook automatisch aansprakelijk zou gesteld worden.

Wie zal dat betalen ?


Schade aan zaken


Diegene die aansprakelijk gesteld wordt, dient de schade te betalen.
De tegenpartij zal veelal eveneens verzekerd zijn voor dit soort van problemen. Als u een wagen bezit bent u verplicht verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, meestal "B.A." genoemd. De verzekeraar van de aansprakelijke persoon zal de schade vergoeden.

Mogelijks sloot u naast hogervermelde verplichte verzekering een "omniumverzekering" af bij de aanschaf van uw (nieuwe) wagen : zo bent u niet alleen verzekerd voor schade aan derden, maar ook voor eigen schade aan uw wagen. We merken hier nog op dat een omniumverzekering ook schade aan de wagen door brand en ook diefstal van de wagen kan dekken.

Bij kleine ongevallen met duidelijke aansprakelijke partij, gebeuren de betalingen vrij snel. Indien u een raadsman contacteerde staat hij in voor de verdere afwikkeling.
Alhoewel zwakke weggebruikers als slachtoffer van een verkeersongeval automatisch vergoed worden voor lichamelijke schade, geldt deze regel niet voor de stoffelijke schade : de aansprakelijkheid van de voertuigbestuurder moet aangetoond worden!

Ongeval in het buitenland


We merkten eerder al op dat uw autoverzekering ook geldt in de landen, vermeld op uw 'groene kaart'. Gaat u naar een niet-vermeld land, dan kan u een bijkomende verzekering afsluiten.

De tegenpartij is niet verzekerd

Indien de tegenpartij niet verzekerd zou zijn of zijn verzekering zou weigeren tussen te komen omwille van grove nalatigheid (bv. de premie werd niet betaald), dan zal u mogelijks uw schadevergoeding niet krijgen. U zal dan best een vonnis vragen aan de rechtbank en dit via een gerechtsdeurwaarder laten uitvoeren. Het is raadzaam om na te kijken of u een rechtsbijstandsverzekering heeft die het risico van onvermogende aansprakelijkheden dekt. U kan dan het u toekomende bedrag toch nog ontvangen.

Bij een dergelijk verkeersongeval kan u het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds aanspreken.
Dit organisme, dat door de verzekeringsmaatschappijen wordt gefinancierd, vergoedt u onder bepaalde voorwaarden :

Indien het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt niet geïdentificeerd is, dan is enkel een vergoeding voor lichamelijk schade mogelijk.

Indien de identiteit wel gekend is maar de verzekering van de veroorzaker niet in orde of niet bestaande is, kan een vergoeding voor lichamelijke én stoffelijke schade gevraagd worden.
Hetzelfde geldt voor onvoorziene omstandigheden of toevallige feiten (bv. olie op de weg).
De aangifte aan het Fonds dient in principe te geschieden binnen de drie jaar volgend op het ongeval. Bij lichamelijke schade dient eveneens een aangifte te gebeuren binnen de 30 dagen. Het is evident dat dit bij zware ongevallen automatisch gebeurt. U kan best uw verzekeraar vragen om te bemiddelen.
Gerechtskosten

De bijstand van advocaat, gerechtelijke procedure, de expertise, alles is kosteloos als je een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten.
Lees uw polis na : de risico's die gedekt zijn worden uitdrukkelijk vermeld.

Kan de verzekering tussenkomsten weigeren of terugeisen?

Een aantal situaties kunnen leiden tot een weigering van uw verzekering om de schade te vergoeden of uitkeringen te betalen. Indien u aansprakelijk bent voor een ongeval kan de schadevergoeding die aan de slachtoffers (derden) werd uitbetaald, van u teruggevorderd worden.


In welke situaties kan dit gebeuren ?


- valse verklaringen bij het afsluiten van het contract;
- opzettelijk veroorzaakte ongevallen om de verzekering op te lichten;
- rijden onder invloed van verdovende of roesverwekkende producten;
- het voertuig onderging een verbouwing die niet toegelaten is;
- de wagen werd niet aangeboden is een keuringsstation;
- de verzekeringspremie werd niet betaald;
- de bestuurder is geen 18 jaar of heeft geen rijbewijs;
- de bestuurder werd reeds vroeger veroordeeld tot rijverbod.
- Zoals bij elke contract kan één van de partijen het contract beëindigen. Ook uw verzekeraar kan zijn contract
  met u opzeggen.